Volledige Casino regels

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online casinospelen in de Online Casino Module (de “online casinospelen”) die worden beheerd onder de E vergunning E-146596 van DBS toegekend op 17 oktober 2012.

1.2 De online casinospelen zijn voorbehouden voor personen vanaf 21 jaar. Deelname aan de online casinospelen en de activiteit van het online casino staat alleen open voor Belgische ingezetenen. Door het spel te starten erkent de Speler dat hij een Belgische ingezetene is. Deelname aan de activiteiten en de online casinospelen is ongeldig indien verboden door de wet.

1.3 De speler begrijpt dat de online casinospelen enkel voor entertainment dienen. De speler begrijpt en erkent dat geen aankoop nodig of vereist is om de online casinospelen te spelen. Als een speler wil deelnemen zonder geld in te zetten, kan hij/zij dit doen.

2. Andere voorwaarden

2.1 De speler is niet verplicht deel te nemen aan de online casinospelen en zijn deelname is een eigen keuze en op eigen risico. De materialen die worden gebruikt voor de spelen (elektronisch dan wel anders) zijn automatisch ongeldig wanneer deze zijn vervalst, beschadigd, nagemaakt, veranderd of aangepast, wanneer zij onleesbaar zijn geworden, mechanisch of elektronisch gereproduceerd, verkregen buiten erkende kanalen of wanneer zij fouten bevatten afkomstig uit het drukwerk dan wel fouten van typografische, mechanische, elektronische of andere aard. Alle materialen, die worden ingediend voor het winnen van een prijs, worden eigendom van Blancas en worden niet teruggegeven. Blancas is niet aansprakelijk voor verloren, laattijdige, onleesbare, onvolledige, beschadigde, misvormde, foutief verzonden of onvoldoende gefrankeerde post, verzoeken, prijsclaims en aanmeldingen. Als een online casinospel een fout bevat, dan is Blancas enkel gehouden tot vervanging van het betreffende materiaal. Belastingen die worden geheven op een prijs vallen enkel ten laste van de speler. 

2.2 Als een speler niet op zijn account kan inloggen met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord  voor een periode van 120 dagen, kunnen alle saldi van die account worden verwijderd nadat een kennisgeving werd verzonden naar het geregistreerde e-mailadres. Als de speler is overleden, zullen zijn wettige erfgenamen worden gelokaliseerd en zal het genoemde saldo aan hen worden uitbetaald. Door het aanvaarden van prijzen en/of winsten, stemt de speler ermee in zijn naam te gebruiken voor reclame-en promotionele doeleinden zonder bijkomende vergoeding, behalve indien dit wettelijk verboden zou zijn. De speler, door de aanvaarding van de prijs, erkent de naleving van alle regels. Er worden geen garanties gegeven, impliciet of expliciet, met betrekking tot het wettelijk recht van de speler om deel te nemen aan de online casinospelen, noch hebben werknemers van Blancas, licentiehouders, distributeurs, groothandelaars, filialen, dochterondernemingen, reclame-, promotie-of andere agentschappen, mediapartners, agenten of retailers de bevoegdheid om dergelijke verklaringen of garanties te geven.

2.3 De gebruikersnamen en wachtwoorden moeten niet worden behouden. Als de rekeninghouder zijn gebruikersnaam of wachtwoord verkeerd invult, vergeet, verliest of anderszins niet in staat is een spel te openen of als een speler zijn gebruikersnaam of wachtwoord doorgeeft aan anderen vertelt of met anderen deelt, is Blancas, behoudens fout, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vordering met betrekking tot de rekening. De voorwaarden in dit document kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld. Blancas is niet aansprakelijk voor storingen in de spelapparatuur noch voor pogingen van spelers om deel te nemen aan online casinospelen door middel van methoden en wijzen die niet werden beoogd. De spelersrekening kan worden opgeheven voor welke reden dan ook en het saldo op de rekening van de Speler op het moment van de annulering wordt dan teruggegeven. De voorwaarden in dit document zetten de volledige, definitieve en exclusieve overeenkomst met de Speler uiteen en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, verklaringen en afspraken met de Speler.

3. De speler gaat akkoord met de regels

3.1 Door de Online Casino Module te betreden, een rekening te openen, deel te nemen aan de online casinospelen, de rekening te gebruiken en te hergebruiken teneinde online casinospelen te spelen en/of enige prijs te aanvaarden, verklaart en verzekert de speler het volgende:
 

3.1.1 Dat hij ten volle begrijpt en instemt met alle regels, reglementeringen, voorwaarden en bepalingen die hierin vervat zijn en dat dergelijke regels, reglementeringen, voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd kunnen veranderen.

3.1.2 Dat hij minstens 21 jaar oud is.

3.1.3 Dat hij geen andere personen of derde partijen, met inbegrip van elke persoon die geen 21 jaar is, zal toelaten zijn rekening te gebruiken of hergebruiken, toegang te hebben tot de website en de informatie hierop vermeld, een prijs te aanvaarden of deel te nemen aan de online casinospelen. 

3.1.4 Dat hij mag deelnemen aan de online casinospelen.

3.1.5 Dat hij de online casinospelen in de Online Casinomodule niet beledigend, aanstootgevend, oneerlijk of onfatsoenlijk vindt.

3.1.6 De speler stelt Blancas, noch haar partner Unibet, haar werknemers, stafleden, directieleden, licentienemers, distributeurs, doorverkopers, verbonden bedrijven, dochterondernemingen, reclame-, promotie- en andere bureaus, mediapartners, agenten en retailers niet aansprakelijk en vrijwaart hen voor alle kosten, uitgaven, aansprakelijkheid en schade die kunnen volgen uit door hem gestelde handelingen:

 1. toegang, gebruik en hergebruik van de Online Casino Module;
 2. gebruik van toepassingen in de Online Casino Module;
 3. toegang, gebruik en hergebruik van de spelerstoepassing;
 4. deelname aan een online casinospel of
 5. het aanvaarden van eender welke prijs.

3.1.7 Blancas is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse verliezen die kunnen voortkomen uit de deelname aan online casinospelen en zal niet verantwoordelijk zijn in de volgende gevallen:

 1. overmacht;
 2. annulering van een online casinospel voor eender welke reden;
 3. storing van het centraal computersysteem of een onderdeel daarvan, vertragingen, verliezen, fouten of nalatigheden die voortkomen uit de storing van telecommunicatiesystemen en andere datasystemen;
 4. vijandelijkheden, oproer, onlusten, daden van terrorisme;
 5. handelingen van de overheid of enige andere autoriteit (inclusief de weigering of intrekking van een vergunning of toestemming) en
 6. brand, explosie, overstroming, diefstal, vandalisme, staking, of een industriële actie van welke aard ook.

3.1.8 In het geval zich een geschil voordoet tussen Blancas en een speler in verband met de online casinospelen in de Online Casino Module, kan Blancas een gedetailleerd rekeningoverzicht voorleggen. Dergelijke informatie zal ook beschikbaar worden gesteld aan een wettelijke derde partij (bijvoorbeeld een rechter of rechtbank) als de speler hiermee instemt. Juridische geschillen tussen de speler en Blancas in verband met de online casinospelen in de Online Casino Module worden opgelost in de Brusselse rechtbanken, volgens de Belgische wet- en regelgeving.

3.1.9 Een rekeninghouder kan slechts één spelersrekening tezelfdertijd hebben. Ingeval deze regel geschonden wordt kunnen alle andere spelersrekeningen van de rekeninghouder die deze regel overtreedt worden geblokkeerd en/of geannuleerd. Alle fondsen op de verschillende spelersrekeningen worden overgeheveld naar de unieke spelersrekening en de resterende rekeningen worden geannuleerd. Bonussen toegekend aan de andere spelersrekeningen zullen niet worden overgeheveld.

3.1.10 Alle persoonlijke gegevens van de spelers worden vertrouwelijk behandeld tenzij de spelers instemmen met de openbaarmaking ervan.

3.1.11 De speler/rekeninghouder begrijpt dat de benaming van de online casinospelen een merknaam, dienstmerk en handelsnaam is en dat geen rechten kunnen verworven worden op deze benaming of enige andere benaming, grafieken, teksten, concepten en andere methodologieën door het loutere gebruik van de Online Casino Module, de spelerstoepassing of ander materiaal.

3.1.12 Het belang van een speler of rekeninghouder voor de online casinospelen en de Online Casino Module wordt geacht persoonlijk en niet professioneel te zijn. Elk ander (her)gebruik van of toegang tot de Online Casino Module en de online casinospelen is strikt verboden.

3.1.13 De speler zal op geregelde tijdstippen, ten minste maandelijks, deze Algemene Voorwaarden & Bepalingen nalezen.